Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa
Č. j.: 49935/2019-MZE-18142
V Praze dne 29. 10. 2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek 1

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2020
Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2020, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.
Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu s § 4 odst. 1 písm. i) veterinárního zákona tyto termíny:
  1. ) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2019 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení místně příslušné krajské veterinární správě,
  2. ) v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2019 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2020.


Část I.

Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

A. Vakcinace proti nákazám

1. Vakcinace vodicích a asistenčních psů
EpO100 V
ZTEKLINA – Va
Vakcinace v souladu s veterinárním zákonem.
2. Vakcinace drůbeže
EpF203 S
ALMONELA – Va
-
-
-
-
10. Včely
EpM120 M
OR V ČELÍHO P LODU – VyLa (BV) – monitoring
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev.

EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) Vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV) Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2020.