Český svaz včelařů - základní organizace PARDUBICE

                                                                                                                                           Pardubice 24. 11. 2016

 

 

logo hlavička kopie         Vážená přítelkyně, vážený příteli,

 

         s blížícím se koncem roku 2016 dostáváte tento oběžník

       s pokyny pro další činnost.

           

       Nejprve Vás srdečně zveme na

 

       110. výroční členskou schůzi, která se koná         v sobotu 28. ledna 2017 od 9 00 hod.

      

                                                                       v sále České abilympijské asociace, Sladkovského 2824.

 

 

Výběr vzorků měli od důvěrníků bude v předsálí od 8 00 hod!

 

 

Termíny členských schůzí               16.  února    2017                         31.  srpna       2017

                                                           16.  března  2017                         14.  září          2017

                                                           27.  dubna   2017                         26.  října        2017

                                                           25.  května   2017                         23.  listopadu 2017

                                                                               

Členské schůze se budou konat v přednáškovém sále České abilympijské asociace, Sladkovského 2824, Pardubice. Začátky vždy od 16 30 hod.

 

Výborové schůze se konají každé pondělí před členskou schůzí od 16 00 hodin v kanceláři včelařů,
3. patro Spolkového domu na Pernštýnském náměstí. Pouze v lednu se koná 16. 1. 2017.

 

Odběr měli  

Vzorky odevzdávejte pouze prostřednictvím svých důvěrníků, kteří je předají př. Rejnkovi. Vzorky
je možné odevzdat na výroční schůzi 28. 1. 2017 pouze od 8 00 do 9 00 hod! Další termín odevzdání bude 8. 2. 2017 v  kanceláři včelařů ve 3. patře Spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
od 16 00 do 18 00 hod.

Vzorky měli musí být uloženy a odevzdány ve speciálním tubusu, který každý obdrží prostřednictvím svých důvěrníků.

Jeden směsný vzorek na Varroazu může být maximálně z jednoho stanoviště a z max. 25 včelstev. Vyšetření jednoho směsného vzorku na přítomnost Varroazy je bezplatné. Platí se pouze 20 Kč za tubus.

Směsné vzorky na Mor včelího plodu musí být ve všech případech vždy maximálně
10 včelstev!

 

Důležité!

         a)  Nejpozději do 28. února 2017 ohlásit na obecní úřad stanoviště svých včelstev. 

       b)  Do příjmů za včelařskou činnost pro zdanění započítat také státní příspěvek.

Daně do 60 včelstev neplatíme (Příjem na jedno včelstvo je stanoven jako dosud stejnou částkou 500 korun).

 

Podpory a příspěvky

Také v roce 2017 se očekává, že budou opět vypláceny podpory a státní příspěvky. Je nutné sledovat časopis „Včelařství“, kde jsou zveřejňovány důležité organizační informace a vydávány oficiální formuláře.

 

Dodržujte termín předání žádosti „1.D.“do 15. 9. 2017  včetně - jednateli ZO ČSV osobně, nebo
na jeho domácí adresu poštou (Milan Krulich, Pod Vinicí 675, 533 04 Sezemice).

 

Dodejte jednateli registraci o umístění vašich včelstev v působnosti jiné ZO a „Potvrzení
o registraci v ústřední evidenci“, „Podklady pro statistický výkaz o včelařství za rok 2017“, nutné vyplnit registrační číslo chovatele, rodné číslo a parcelní čísla stanovišť včelstev! Bez předložení těchto dokladů nemohou být vyplaceny státní příspěvky!

Dokumenty budou odeslány po zpracování dat společně. Členové naší ZO, kteří si příspěvky nebudou moci osobně převzít, předají plné moci členům, kteří je pro ně při výplatě vyzvednou a podepíší příslušné doklady.

Upozornění: Příspěvky, které nebudou vyzvednuty do výplatního termínu, se musí vrátit zpět
na ČSV. Pozdější vyplacení nebude již možné.

 

Členové, kteří v roce 2016 nepodali včas žádost o dotaci 1.D. a chtějí zůstat členy ČSV i v roce 2017, musí uhradit do 30. 11. 2016

       a)    členský příspěvek ve výši 200 Kč.

       b)    za každé včelstvo poplatek 16 Kč pro ČSV. 

       c)    za každé včelstvo poplatek 8 Kč pro ZO.

       d)    poplatek za léčiva je stanoven dle rozpočítání skutečných nákladů za rok 2016.

Členům, kteří neuhradí příspěvky do stanoveného termínu, bude členství ukončeno!               

Každý člen má nárok po zaplacení členských příspěvků na odborný časopis Včelařství, pojištění včel
a zařízení ze svépomocného fondu a dodávku léčiv pro včelstva.

 

Léčiva

Pro všechny členy ZO zajišťuje léčiva naše organizace ve spolupráci s OO ČSV, která obdržíte prostřednictvím svých důvěrníků. Ti osobně vyzvednou léčiva po dohodě se zdravotním referentem
ve včelařské kanceláři. Termíny dodávek léčiv budou závislé na dodavateli – VÚVč Dol !

Formidol a aceton bude objednán v březnu 2017 po předchozím zaplacení každého žadatele
u pokladní př. Januškové.

 

Nejpozději na lednové schůzi předají důvěrníci zdravotnímu referentovi př. Rejnkovi formuláře
o léčení všech včelařů ve svém území!

Členové, registrovaní u jiné ZO, která jim zajišťuje léčiva, oznámí tuto skutečnost do konce března 2017 zdravotnímu referentovi.

 

Gabonové pásky, které budou použity k léčení v roce 2017, bude nutné po vyjmutí z úlů odevzdat zpět svému důvěrníkovi nejpozději do data, které bude stanovo zdravotním referentem!

 

V roce 2017 je možné opět požádat o dotace z EU. Nezapomeňte žádosti podat včas!

 

Včelařský kroužek (VKMP)

Od 4. 10. 2016 již plně funguje včelařský kroužek v areálu Gymnázia Pardubice Dašiská 1083. V současné době má 6 řádných členů. Případní zájemci se mohou hlásit u vedoucího VKMP
př. Liboše Hujera, tel.: 774 102 263, email:
libohujer@email.cz

 

Pro činnost ZO v roce 2017 je vypracován samostatný plán činnosti, ten není součástí oběžníku. Bude aktuálně zveřejňován na našich internetových stránkách. Z hlavních akcí pro rok 2017 budou: 

a) zájezd, b) Dny medu - říjen 2017.

Internetová adresa: http://www.pardubicti-vcelari.cz

 

Přejeme Vám již dnes hezké prožití vánočních svátků a do příštího roku co nejvíce zdraví, osobní pohody a hodně včelařských úspěchů.

 

S přátelským pozdravem včelařský spolek „Včelaři Pardubice“ ZO ČSV

 

Václav Janovský                                          Milan Krulich                                        Jitka Janušková

     předseda                                                       jednatel                                                 pokladník