Český svaz včelařů - základní organizace PARDUBICE

Pardubice 22. 11. 2018
logo

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

s blížícím se koncem roku 2019 dostáváte tento oběžník s pokyny pro další činnost.

Nejprve Vás srdečně zveme na
113. výroční členskou schůzi, která se koná
v sobotu 25. ledna 2020 od 9 00 hod.
v sále České abilympijské asociace, Sladkovského 2824.
Výběr vzorků měli od důvěrníků bude od 800hod!

Termíny členských schůzí:
13. února 2020 27. srpna 2020
12. března 2020 10. září 2020
23. dubna 2020 22. října 2020
28. května 2020 19. listopadu 2020
Členské schůze se budou konat v přednáškovém sále České abilympijské asociace, Sladkovského 2824, Pardubice. Začátky vždy od 1630 hod.
Výborové schůze se konají každé pondělí před členskou schůzí od 1700 hodin v kanceláři včelařů, 3. patro Spolkového domu na Pernštýnském náměstí. Dvě se konají - 13. 1. 2020 a 18. 5. 2020..

Odběr měli
 Vzorky odevzdávejte pouze prostřednictvím svých důvěrníků, kteří je předají př. Rejnkovi. Vzorky je možné odevzdat na výroční schůzi 25. 1. 2020 pouze od 800do 900hod! Další termín odevzdání bude 6. 2. 2020 v kanceláři včelařů ve 3. patře Spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích od 1600 do 1800 hod.
Vzorky měli musí být uloženy a odevzdány ve speciálním tubusu, který každý obdrží prostřednictvím svých důvěrníků. Důležité: Tubus označte štítkem, jehož vzor je ke stažení na www.pardubicti-vcelari.cz
Jeden směsný vzorek na Varroazu může být maximálně z jednoho stanoviště a z max. 25 včelstev. Vyšetření jednoho směsného vzorku na přítomnost Varroazy je bezplatné. Platí se pouze 20 Kč za tubus. Směsné vzorky na Mor včelího plodu z OP musí být vždy maximálně z 10 včelstev označené -Také mor!


 Důležité! - Do příjmů za včelařskou činnost pro zdanění započítat také státní příspěvek. Daně do 60 včelstev neplatíme (Příjem na jedno včelstvo je stanoven jako dosud stejnou částkou 500 korun).

 Podpory a příspěvky
Také v roce 2020 se očekává, že budou opět vypláceny podpory a státní příspěvky. Je nutné sledovat časopis „Včelařství“, kde jsou zveřejňovány důležité organizační informace a vydávány oficiální formuláře.

Dodržujte termín předání žádosti „1.D.“do 15. 9. 2020 včetně - jednateli ZO ČSV osobně, nebo na jeho domácí adresu poštou (Milan Krulich, Pod Vinicí 675, 533 04 Sezemice).

Dodejte jednateli potvrzení o umístění vašich včelstev v působnosti jiné ZO a „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“, „Podklady pro statistický výkaz o včelařství za rok 2020“, nutné vyplnit registrační číslo chovatele, rodné číslo a parcelní čísla stanovišť včelstev! Bez předložení těchto dokladů nemohou být vyplaceny státní příspěvky!
Dokumenty budou odeslány po zpracování dat společně. Členové naší ZO, kteří si příspěvky nebudou moci osobně převzít, předají plné moci členům, kteří je pro ně při výplatě vyzvednou a podepíší příslušné doklady.
 Upozornění: Dotace, které nebudou vyzvednuty do výplatního termínu, se musí vrátit zpět na ČSV. Pozdější vyplacení nebude již možné.
Členové, kteří v roce 2019 nepodali včas žádost o dotaci 1.D a chtějí zůstat členy ČSV i v roce 2020, musí uhradit do výplatního data tj. 15. 11. 2019:
a) členský příspěvek ve výši 300 Kč pro ČSV.
b) za každé včelstvo poplatek 16 Kč pro ČSV.
c) za každé včelstvo poplatek 8 Kč pro ZO.
d) členský příspěvek na člena ve výši 100 Kč pro ZO.
e) poplatek za léčiva je stanoven dle rozpočítání skutečných nákladů za rok 2019 na počet včelstev.
Členům, kteří neuhradí příspěvky do stanoveného termínu, bude členství ukončeno!
Každý člen má nárok
po zaplacení členských příspěvků na odborný časopis Včelařství, pojištění včel a zařízení ze svépomocného fondu a dodávku léčiv pro včelstva.

 Léčiva
 Pro všechny členy ZO zajišťuje léčiva naše organizace ve spolupráci s OO ČSV, která obdržíte prostřednictvím svých důvěrníků. Ti osobně vyzvednou léčiva po dohodě se zdravotním referentem ve včelařské kanceláři. Termíny dodávek léčiv budou závislé na dodavateli – VÚVč Dol! Formidol a aceton bude objednán v březnu 2020 po předchozím zaplacení každého žadatele u pokladní př. Januškové.

 Nejpozději na lednové schůzi předají důvěrníci zdravotnímu referentovi př. Rejnkovi formuláře o léčení všech včelařů ve svém území!
Členové, registrovaní u jiné ZO,
která jim zajišťuje léčiva, oznámí tuto skutečnost do konce března 2020 zdravotnímu referentovi.

 Gabonové pásky, které budou použity k léčení v roce 2020, bude nutné po vyjmutí z úlů odevzdat zpět svému důvěrníkovi nejpozději do data, které bude stanoveno zdravotním referentem!

 V roce 2020 je možné opět požádat o dotace z EU. Podrobnosti v časopise Včelařství. Nezapomeňte žádosti podat včas!

 Včelařský kroužek (VKMP)
Od 4. 10. 2016 již plně funguje včelařský kroužek v areálu Gymnázia Pardubice Dašická 1083. V současné době má 5 řádných členů. Případní zájemci se mohou hlásit u vedoucího VKMP př. Liboše Hujera, tel.: 774 102 263, email: libohujer@email.cz

 Pro činnost ZO v roce 2020 je vypracován samostatný plán činnosti, ten není součástí oběžníku. Bude aktuálně zveřejňován na našich internetových stránkách. Z hlavních akcí pro rok 2020 budou: - případný zájezd, Dny medu - říjen 2020 a pravidelné přednášky jednotlivých schůzích. Internetová adresa: http://www.pardubicti-vcelari.cz

 Přejeme Vám již dnes hezké prožití vánočních svátků a do příštího roku co nejvíce zdraví, osobní pohody a hodně včelařských úspěchů.

 S přátelským pozdravem včelařský spolek "Včelaři Pardubice" ZO ČSV


Václav JanovskýMilan Krulich Jitka Janušková
předsedajednatelpokladník