Dny medu 2009

01_Plakat.JPG
01_Plakat
02_Statistika_...JPG
02_Statistika_...
03_Cekani_na_pruvod.JPG
03_Cekani_na_pruvod
04_Pruvod.JPG
04_Pruvod
05_Prijeti_na_urade.JPG
05_Prijeti_na_urade
06_Prijeti_na_urade_-_detail.JPG
06_Prijeti_na_urade_-_detail
07_Dary.JPG
07_Dary
08_Dary.JPG
08_Dary
09_Pohosteni_slivovici.JPG
09_Pohosteni_slivovici
10_Poslanec_Vana_a_poslankyne_Zelenkova.JPG
10_Poslanec_Vana a_poslankyne_Zelenkova
11_Na_zdravi_....JPG
11_Na_zdravi_...
12_Bile_pani.JPG
12_Bile_pani
13_Hudebnici.JPG
13_Hudebnici
14_Lidovy_tanec.JPG
14_Lidovy_tanec
15_Prijate_dary....JPG
15_Prijate_dary...
16_Pruvod_mestem_do_KD_Hronovska.JPG
16_Pruvod_mestem do_KD_Hronovska
17_Pruvod_u_uradu.JPG
17_Pruvod_u_uradu
18_A_hudba_hrala_....JPG
18_A_hudba_hrala_....
19_Pruvod_pred_KD_Hronovicka.JPG
19_Pruvod_pred_KD_Hronovicka
20_V_KD_Hronovicka.JPG
20_V_KD_Hronovicka
21_Ochutnavka_medove_kase.JPG
21_Ochutnavka_medove_kase
22_Ochutnavka_medoviny.JPG
22_Ochutnavka_medoviny
23_Vzorky_medu_k_degustaci.JPG
23_Vzorky_medu_k_degustaci
24_Degustator_....JPG
24_Degustator_...
25_Malovani_medovych_pernicku
25_Malovani_medovych_pernicku
26_Prace_profesionalu.JPG
26_Prace_profesionalu
27_Skutecny_skleneny_zivy_vceli_ul_....JPG
27_Skutecny_skleneny zivy_vceli_ul_...
28_S_primatorem.JPG
28_S_primatorem
29_S_primatorem.JPG
29_S_primatorem
Do_archivu_-_kun.JPG
Do_archivu_-_kun
VIP.JPG
VIP
home