Kronika Pardubických včelařů kniha 2.

Úvodem 

Po několika předchozích letech vždy při výroční členské schůzi přišla řeč na spolkovou kroniku a o pokračování v zápisech. Věci se však nikdo nechopil; to hlavní však vyšlo najevo až při změně ve funkci předsedy v r. 1967, že totiž kronika byla vedena pouze do roku 1927, kdy ji sestavil a v jednom týdnu sepsal tehdejší jednatel př. Čeněk Dvořák. Není to sice kronika ve vlastním slova smyslu, ale pro posouzení prvých dvaceti let činnosti Včelařského spolku pro okres pardubický úplně stačí. 

Při dalších třech výročních schůzích byla opět při zprávě předsedy o činnosti organizace vždy zmínka o shromažďování archivního materiálu. Toho však bylo poskrovnu. Ukázalo se, že vinou předchozího jednatele př. Karla Matějky přišlo téměř vše nazmar. Při předání funkce novému jednateli totiž ochotně svolil, aby skříň s archivem spolku zůstala u něho, že mu nepřekáží. Později však, aniž požádal funkcionáře organizace, aby si skříň nebo alespoň její obsah odvezli, udělal ze skříně slepičárnu a s archivaliemi se pravdě podobně zatápělo. byly zachráněny jen zbytky kdysi bohatého archivu, vpravdě trosky. Od roku 1927 do r. 1933 chybí vše, pak chybí úplně roky 1943, 1945 a 1948 a v tom, co bylo zachováno, chybí to nejhlavnější; zápisy z výročních členských schůzí (Valných hromad), které byly podle zmínky v samostatné knize. Zápisy z členských schůzí vůbec. Všechny roční výkazy a přehledy o činnosti spolku. Doklady o složení výborů spolku atd. jako naschvál zachovaly se z mnoha let přihlášky na příděl cukru, to bylo myslíme také hlavním předmětem bohaté korespondence. 

Ale i z těchto trosek archivního materiálu dá se ledacos vyčíst. Bylo jen třeba, aby se našel někdo, kdo by měl dobrou vůli a hlavně dostatek volného času, aby materiál pročetl, vybral závažné věci a sestavil z nich přehled o činnosti spolku za uplynulých 44 let. Konečně letos o výroční členské schůzi se takoví lidé přihlásili. Po zprávě předsedy organizace př. Jindřicha Fořta o činnosti organizace, kdy se opět zmiňoval o kronice a že se opět nijak nepokročilo, povstal jednatel ZO př. Alois Čapek, který právě letos v lednu dokončuje desátý rok ve funkci jednatele organizace, a slavnostně se zavázal za sebe i za př. Eduarda Drajera, člena výborů místního včelařského důvěrníka v Rosicích n/Labem, že do letošní srpnové členské schůze dají kroniku do pořádku. 

Př. Čapek bude ve formě ucelených článků dělat ze zachovalých listin výtahy, které bude týdně předávat př. Drajerovi, který má pěkný rukopis a bude články přepisovat. Společně tak provedou a bohdá dokončí to, o čem se sice po několik let hodně hovořilo, ale nebylo provedeno. Závazek tento uzavírají oba na počest ustavujícího sjezdu Českého svazu včelařů, který bude konán v dubnu letošního roku. Oba pak stvrzují tento závazek svými podpisy tohoto úvodního článku. Na paměť časů minulých i budoucích i pro vzpomínku našich pokračovatelů!

V Pardubicích, 17. ledna 1971. 

Eduard Drajer         Alois Čapek 

(dva čitelné podpisy; rukopis článku se shoduje s rukopisem př. Drajera, přepis na web ing.Šroll)


Home

Valid HTML 4.01 Transitional